Polityka Prywatności

Szanujemy Twoją prywatność oraz realizujemy wymagania związane z ochroną danych osobowych. Poniżej przedstawiamy zasady pozyskiwania oraz przetwarzania informacji o każdej osobie, Kliencie czy Współpracowniku, z którą wchodzimy w relację jako firma.

Przedstawiamy Politykę prywatności aby poinformować:

 • kto jest administratorem danych osobowych,
 • w jakim zakresie i w jakim celu dane osobowe są przez nas przetwarzane,
 • komu są udostępniane i jak są chronione.

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane „RODO”.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.

 1. Zakres Polityki prywatności. Kogo dotyczy?

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez firmę Akademia Hanza Sp. z o.o, właściciela marki Akademia Zza Lady, danych osobowych naszych Klientów, osób reprezentujących naszych Klientów biznesowych, współpracowników w zakresie świadczenia usług rozwojowych oraz wszystkich odwiedzających i korzystających z usług naszych stron firmowych www.akademiazzalady.pl oraz www.akademiahanza.pl

Przedstawiona Polityka prywatności może być uszczegółowiona poprzez dodatkowe informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych przy okazji uruchamiania poszczególnych usług, wypełnianiu formularzy kontaktowych, bądź zapisywaniu się na wydarzenia 

 1. Administrator. Punkt kontaktowy.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe  jako ich administrator. Administratorem danych osobowych jest Akademia Hanza Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Łapińskiej 1, kod 80-178 Gdańsk. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: akademiahanza@gmail.com lub dzwoniąc pod nr 501 766 446.

 1. W jaki sposób zbieramy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy w procesach rekrutacji na dane projekty szkoleniowe oraz procesach biznesowych dotyczących współpracy w zakresie usług rozwojowych, poprzez formularze zgłoszeń, kontakty telefoniczne lub pocztę e-mail, umowy, bezpośrednio od Ciebie lub firm i instytucji, które zgłaszają Twój udział do danego projektu szkoleniowego.

Większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazałeś/aś nam z własnej woli. Jednakże w niektórych, sporadycznych przypadkach, zwłaszcza jeżeli korzystasz z naszych określonych usług możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Ciebie na podstawie innych informacji, które nam przekazujesz oraz które pozyskujemy w toku relacji z Tobą. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne lub będą niezwłocznie usuwane.

 1. Jakie dane osobowe zbieramy?

Kiedy wchodzisz z nami w relację, w zależności od jej charakteru, możemy zbierać i przetwarzać wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych:

 1. Jeżeli jesteś osobą reprezentującą Klienta biznesowego:
 • Twoje imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu.
 • Naszą komunikację z Tobą
 • Twoje zainteresowania naszymi produktami lub usługami
 1. Jeżeli jesteś uczestnikiem projektu szkoleniowego czy usługi rozwojowej:
 • Twoje imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, adres e-mail, nr telefonu,
 • Dane dotyczące Twojego udziału w szkoleniu, projekcie (data, miejsce, nazwa szkolenia, projektu),
 • Jeżeli dotyczy: Twoje dane niezbędne do zawarcia umowy lub świadczenia usługi.
 • Naszą komunikację z Tobą
 • Twoje zainteresowania naszymi produktami lub usługami
 1. Jeżeli jesteś uczestnikiem projektów szkoleniowych lub kursów prowadzonych w ramach EFS:
 • Twoje imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, adres e-mail, nr telefonu,
 • Twój PESEL lub seria i nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • Inne informacje o Tobie niezbędne  dla realizowanego projektu z Twoim udziałem,
 • Jeżeli dotyczy: Twoje dane niezbędne do zawarcia umowy lub świadczenia usługi,
 • Naszą komunikację z Tobą
 • Twoje zainteresowania naszymi produktami lub usługami

Podanie danych jest dobrowolne lub niezbędne do zawarcia umowy lub świadczenia usługi. Przetwarzamy Twoje dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów. Nie wykraczamy poza zakres danych, który jest określony w danym formularzu lub umowie biznesowej z firmą delegującą Cię do udziału w usłudze rozwojowej

 1. W jakim celu zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach i w zależności od charakteru naszej relacji lub usług z których będziesz korzystać, korzystasz lub skorzystałeś:

 1. Nawiązanie i utrzymanie relacji biznesowych:
 • Przedstawienie Tobie oferty dotyczącej szkoleń i usług Akademii Hanza Sp. z o.o.;
 • Utrzymanie kontaktu i komunikacja w celach związanych z realizacją szkoleń i usług Akademii Hanza Sp. z o.o. lub obsługą umów;
 • Realizacja i zarządzanie kontaktami z Tobą;
 1. Realizacja umów:
 • Zawarcie, wykonanie umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy z Tobą lub instytucją zgłaszającą Twój udział do danego projektu szkoleniowego czy innego działania rozwojowego;
 • Zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych;
 • Windykacja należności;
 • Prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 1. Działania marketingowe:
 • Przesyłanie Tobie informacji o szkoleniach i usługach na wskazany adres e-mail za Twoją zgodą lub telefoniczny kontakt w tej sprawie na podstawie naszego usprawiedliwionego interesu, w szczególności, gdy jesteś już naszym klientem lub byłeś uczestnikiem szkolenia;
 • Organizacji dostępnych dla Ciebie konkursów oraz akcji promocyjnych;

Aktywność na naszej internetowej:

 • Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności;

Dane w formularzach kontaktowych:

 Jeżeli chcesz nawiązać z nami współpracę, skorzystać z naszych usług lub produktów lub zadać nam pytanie możesz przekazać nam swoje dane osobowe poprzez dostępne na naszych stronach formularze kontaktowe.

Nie żądamy wówczas zgody na przetwarzanie Twoich danych, gdyż przetwarzamy je w oparciu o nasze usprawiedliwione interesy, którymi są udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie, marketing naszych produktów i usług (np. jeżeli chcesz otrzymać od nas ofertę) albo działania zmierzające do zawarcia umowy. 

 1. W oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne, aby spełniać obowiązki prawne, które są na nas nałożone przez RODO i przepisy krajowe:

 • W oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust.1 lit. a RODO). Na przykład gdy chcesz otrzymywać informacje o naszych szkoleniach i usługach na wskazany adres e-mail. oraz w celu archiwizacji danych w pewnych określonych przypadkach. .Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych instrukcji co do przetwarzania lub instrumentów pozwalających na jej wycofanie (np. poprzez link w wiadomości, którą otrzymałeś) lub poprzez skontaktowanie się z nami poprzez e-mail akademiahanza@gmail.com
 • Na podstawie naszych usprawiedliwionych interesów lub też interesów stron trzecich; Na przykład gdy zadajesz nam pytanie poprzez formularz kontaktowy, prosisz o ofertę naszych szkoleń. Przetwarzając Twoje dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich, będziemy podejmować właściwe działania by zabezpieczyć Cię przed możliwymi szkodami. Nasze uzasadnione interesy mogą obejmować, na przykład, cele marketingowe (promocję naszych produktów i usług). By dowiedzieć się więcej na temat wskazanych interesów, zobacz wymienione wyżej cele, dla których przetwarzamy dane osobowe;
 • W celu wykonania umowy, którą z nami zawarłeś a także w trakcie działań zmierzających do zawarcia tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku zapisania się na szkolenie i inne usługi rozwojowe,  korzystania z usług doradczych, zapisania się na organizowane przez nas wydarzenia itp.
 • W celu realizacji wymagań przepisów prawa, no. ustawy o rachunkowości lub prawa podatkowego. 
 1. Gdzie są przetwarzane Twoje dane i kto jest do tego upoważniony?

Twoje dane osobowe przetwarzamy na terytorium Polski. W Akademii Hanza Sp. z o.o. tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników będzie posiadać dostęp do Twoich danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu (administratorzy IT, personel sprzedażowy i marketingowy lub prowadzący projekty szkoleniowe, księgowość).

W realizacji części naszych usług korzystamy z podwykonawców.  W rezultacie część Twoich danych może być przekazana innym podmiotom. Jednakże, każdy nasz partner, któremu powierzymy przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument prawny. Dochowamy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Twoich danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą Polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym, gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub sądu). 

 1. Okres przechowywania i przetwarzania Twoich danych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Akademię Hanza Sp. z o.o.. do przetwarzania danych przez określony czas (np. wynikające z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. okres, przez jaki są świadczone usługi
 3. okres, który jest niezbędny do ochrony i obrony interesów administratora;
 4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji Umowy (np. zrealizowania zamówienia) – przez okres realizowania Umowy (realizowania zamówienia, umowy),
 • w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu,
 • w przypadku przetwarzania danych na  podstawie Twojej zgody – do momentu jej cofnięcia.

Każdorazowo w zakresie, w którym udzielasz zgody na przetwarzanie danych osobowych masz prawo wycofania tej zgody.

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie prowadzenia przez Państwa działalności zawodowej, w wyniku obowiązujących przepisów i interesów Administratora lub do czasu wyrażenia sprzeciwu.

Jednocześnie informujemy, że jeżeli byłeś/byłaś uczestnikiem szkolenia zamkniętego po 25 maja 2018, Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z umowami powierzenia danych, czyli będą kasowane zgodnie z wewnętrznym regulaminem nie później niż 60 dni po zakończeniu wykonania usługi.

Twoje dane jako uczestnika/uczestniczki szkolenia czy innej usługi rozwojowej mogą być przetwarzane dłużej na bazie innych przesłanek niż umowa – czyli na przykład samodzielnie wyrażona zgoda czy obsługa innych zapytań ofertowych, prowadzenie innych rozmów np. handlowych.

 1. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Akademia Hanza Sp. z o.o. zobowiązuje się właściwie chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi (np. ustawa o rachunkowości) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 1. Międzynarodowy transfer danych osobowych.

Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Twoich danych.

 1. Twoje prawa

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji, jak również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora.

Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a w szczególności wycofać wszelkie zgody udzielone nam w zakresie przetwarzania Twoich danych. Zastrzegamy jednak, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem działań, które podjęliśmy przed wycofaniem zgody. Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach – np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Twoich danych (np. w celach księgowych, podatkowych, dochodzenia lub obrony roszczeń). Z uprawnień tych możesz skorzystać, np. gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz zgłaszać żądania ich usunięcia; dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być Tobie potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami pod adresem e-mail akademiahanza@gmail.com.  Musisz pamiętać, że możemy wystąpić o dodatkowe informacje w celu ustalenia Twojej tożsamości. W przypadku gdy uznasz to za konieczne, masz również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub skargi dotyczące ochrony danych osobowych w Akademii Hanza Sp. z o.o. skontaktuj się z nami pod adresem e-mail akademiahanza@gmail.com lub dzwoniąc pod nr 501 766 446.

 1. W jaki sposób dbamy o Politykę Prywatności?

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 25.05.2018 r. Poddajemy politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy Cię o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na naszej stronie lub przez przesłanie Ci odpowiedniej wiadomości email, gdy tylko zmiana zostanie opublikowana.

Return to Top ▲Return to Top ▲